ลำดับ
ชื่อ-สกุล
สถานที่อย-ู่ที่ทำงาน
เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
1

กฤตพล ยังวนิชเศรษฐ

ตำแหน่ง:ผู้อำนวยการ

ระดับ 8

ศูนย์พัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชาบฝังสุราษฎร์ธานี

ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ฯ 84160

โทร.077 286922

99/213หมู่บ้านเสาวลักษณ์ ต.บางกุ้ง

อ.เมืง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

0818961780

077213040

kritapoly@gmail.com

kritapol@nida3.com

2

กฤตณพล ปวัฒพันธ์

ตำแหน่ง:

53ถ.ทัณฑ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองจ.พัทลุง 93000

074613321 kktapon@nida3.com
3

 

ตรีทิพ(กันยา ) หะนนท์

ตำแหน่ง:นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ

สำนักสัมภากรพื้นที่ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

บ้านพัก

5ซอยถ้ำตาปาน ต.ท้านช้าง,อ.เมือง

จ.พังงา 82000

 

0815354058

 

treetip@nida3.com
4

 

กัญชพร เชิญถนอมวงศ

 

ตำแหน่ง:ผู้จัดบริษัทไพบูรย์ประกันภัย จำกัด(ก่อนเกษียณ)

ปัจจุบัน

158/27-28ถ.ศรีวิชัย ต.มะเขามเตี้ย

อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000

0815370221 kunchakon@nida3.com
5

เกีรยงศักดิ์ แก้วพิชัย

ข้าราชการบำนาญ

ตำแหน่ง(ก่อนเกษียณ):หัวหน้าโครงการชลประทานภูเก็ต

ระดับ:7

ปัจจุบัน

143/267 ถ.ชนเกษม(17) อ.เมืองจ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทร.077264988,273931,218791

0818952015

0894735040

kaewpichai@hotmail.com

kkaewpichai@yahoo.com

kriangsak@nida3.com

6

เกียรติศักดิ์ตันฑสันติกุล

ข้าราชการบำนาญ

ตำแหน่ง(ก่อนเกษียณ) :นายช่างชลประทาน

ระดับ 8

สำนักงานชลประทาลที่11 อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

4/75 ถ.พัฒนาการคูขวาง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

โทร.075323682

0818034580 kiaj@nida3.com
7

คนอง คลอดเพ็ง

ตำแหน่ง(ก่อนเกษียณ):ูู่ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพื้นสวนชุมพร

รักษาการ:ผู้เชียวชาญการผลิตพืช

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 7 จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ปัจจุบันอาศัยอยู่

50 หมู่ที่2 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร86000

โทร.077502589

0813674479 kanong@nida3.com
8

พ.ต.อ.คมศักดิ์ตันธนกุล

ตำแหน่ง:ผู้กำกับการตำรวจภูธร

สถานีตำรวจภูธรอำเภอพระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

บ้าน119/2 หมู่ที่4 ต.ปากน้ำ อ.หลังสวน จ.ชุมพร86110

โทร.077551315

0890056345 comsak8@nida3.com
9

คำนึง พิทยาวัฒน์

ตำแหน่ง:เจ้าหน้าทีบริหารสาธารณสุขจังหวัด

ระดับ8(ก่อนเกษียณ)

1120/12 ถ.กรมหลวงชุมพร ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

โทร.077 502074

0817193965 kumnueng@nida3.com
10

พ.ต.อ.จรัส เจษฎาวัลย์

ตำแหน่ง:ก่อนเสียชีวิต ผกก.ทส.ภ8

สถานีตำตรวจภูธรภาค 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทร

เสียชีวิต

0818941334

jarud@nida3.com
11

พ.ต.อ.จักรกฤษณ์ ศรีสุวรรณ

ข้าราชการบำนาญ

ตำแหน่ง:(ก่อนเกษียณ)ผกก.ตำตรวจภูธรอำเภอเกาะยาว

จังหวัดพังงา

ระดับ

308 ซ.โรหิตสุข ถ.รัชดาฯ อ.ห้วยขวาง จ.กรุงเทพฯ 10320

โทร.02 2755565

0816775577 jakkit@nida3.com
12

จารี สวโรจน์

ตำแหน่ง:(ก่อนเกษียณ)นักพรัพยากรบุคคลชำนาญพิเศษ

ระดับ8สนง.เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุรษฎร์ธานีเขต1

บ้านพัก

233/12 ม.4ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ 84000

โทร.077 218870 ,077287998

0874190056 jaree@nida3.com
13

จิตรกร วิจิตถาวร

ตำแหน่ง:ผู้อำนวยการ

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำ์ส่วนยางอำเภอเมือประจวบคีรีขันธ์

บ้านพักปัจจุบัน

270/2 ม.13ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210

โทร.077 578354

0898736077 jittakon@nida3.com
14

จิระ ศุทธางกูร

ข้าราชการบำนาญ

ตำแหน่ง:(ก่อนเกษียณ) หัวหน้าการการประถมศึกษาอำเภอนาสาร

76/3 ม.1ต.นำ้พุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ 84000

0813970806 jira@nida3.com
15

ิ์

จีรภา เวชพิศ

ตำแหน่ง: (ก่อนเกษียณ)นักวิชาการศึกษา

ระดับ8

สนง.เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปัจจุบันบ้านพัก

309 หมู่ท ี่๒ ซอยเจียรพันธ์ู 5 ต.บ้านนา อ.นาเดิม จ.สุราษฎร์84240

0817196228 jirapa@nida3.com
16

แจ่มจิตร พูลสวัสดิ์

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด:สุราษฎรธานี

บ้านพัก ผบ.ร.25พัน3ค่ายวิภาวดีรังสิต ถนนดอนนก

ต.มะขามเตี้ย อ.เมืื่อง จ.สุราษฎณฯ84000

โทร.077272581,285161-3ต่อ5848

0816934175 jamjit@nida3.com
17

ชฎาพร ชูรุจิพร(น้อย)

ตำแหน่ง:ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์
หมายเลขภายใน
 077-274811 ต่อ 5105

บ้านพัก
298/1โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ 84000

โทร.077 312205

 0845978144 

 

chadaporn.c@nhso.go.th

chadapon@nida3.com

18

ชลอศักดิ์ วาณิชย์เจริญ

 

ตำแหน่ง:รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี84000

0818675385 chaloosak@nida3.com
19

ชัย ชูโต

 

ตำแหน่ง:(ก่อนเกษียณ)วิศวกรเครื่องกล 8

ศูนย์ปฏิบัติการเร่งรัดพัฒนาชนบทพุนพิน ตำบลหนองไทร

อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

 

0000000000 chai@nida3.com
20

ชัยยง วรพันธุ์

ตำแหน่ง:ประธานสภาเทศบาลบ้านนาสาร(อดีต)

นักการเมืองท้องถิ่น

1ถ.นาสารใน ต.นาสาร อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ์84120

โทร.077341270

0892914179 chaiyung@nida3.com
21

พ.ต.อ.ชัยยุทธ์ นิลวงศ์

ตำแหน่ง:ผกก.สถานีตำตรวจภูธรอำเภอคำมวง

จังหวัดกาฬสินธ์46180

0817875130 chaiyut@nida3.com
22

ชัยรัตน์ บุญประสงค์(ตี๋)

ตำแหน่ง:ผู้จัดการธนาคารทหารไทยสาขาเกาะสมุย

อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

 

0815694647 chairut@nida3.com
23

พ.ต.ท.ชัยสิทธิ์ สิทธิฺชัย

ีตำแหน่ง:สถานีตำรวจภูธรจังหวัดระนอง

112/19 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ต.เขานิเวศน์ อ,เมือง จ.ระนอง 85000

0817874322 chaisit@nida3.com
24

พ.ต.อ.ชำนานแทนม้วน

ตำแหน่ง:ผู้กำกับการตำตรวจภูธรปะทิว

69 ม.6 เมล็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110

โทร.077 431551

0896471601 chumnan@nida3.com
25

ชุมพล สุขใส

ตำแหน่ง:นายอำเภอคำตากล้า อ. คำตะกล้า

จังหวัดสกลนคร

โทร.042796055

148/31 ม.4 ต.มะขามเตีย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000

โทร.077 219520

0818674734

0816874731

chumpon@nida3.com
26

โชคชัย บุญเกียรติ

ตำแหน่ง:

4/588 หมูบ้านสหกรณ์ ถ.สุขาภิบาล 2 เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

โทร.023797173

เสียชีวิต
chokchai@nida3.com
27

โชคชัย รัตนพันธ์

ตำแหน่ง:กรรมการผู้จัดการ

โรงเรียนรัตนศึกษา ถ.ทุ่งส่ง-นาบอน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

0817370530 chokchai_r@nida3.com
28

ไชยพงษ์ ทองคำ

(กำนันแดง)

ตำแหน่ง:ส.อบจ.ชุมพร

จ.ชุมพร

หจก .สมใจทองคำการโยธา 160 ม.4 ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 86130

0895907392 chaipong@nida3.com
29

ิ์

ฐิติพรบุญเรืองขาว

ข้าราชการบำนาญ

ตำแหน่ง:ก่อนเกษียร(ปลัดเทศบาลเมืองนครสวรรณระดับ10)

91/26หมู่ที่ 6 หมู่บ้านดำรงค์นิเวศน์ ต.มะขามเตี้ย

อำเภอเมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทร.077285268

0818913034 titipon@nida3.com
30

ฑีฆาวุฒิ บุญสวัสดิ์

ตำแหน่ง:ผู้อำนวยการ

โรงเรียนชลพานวิทยา อ.หลังงสวน จ.ชุมพร

4 หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอฉวี จังหวัดชุมพร

86130

0812736376 teekavut@nida3.com
31

ดิษฐ์พลบุญธรรม(อู๊ดดี้)

ตำแหน่ง:

59/6 ถนนรพีพัฒน์ฝั่งซ้าย อ.หนอง จ.สระบุรี

0832456255 distapon@nida3.com
32

ทรงชัย ดวงมณี(เล็ก)

ตำแหน่ง:(ก่อนเกษียณ)ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์

2/13หมู่ที่ 7 ตำบลอ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

81110โทร.075681245

0897299516 trungchai@nida3.com
33

ทรรศนีย์ แพรกทอง

ตำแหน่ง:ครูอันดับ คส3.

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรม อ.เมือง จ.นครศรีฯ80000

โทร.075456156,341073

บ้านพัก

160 ถนนศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทร.075341419

0810770302 tusanee@nida3.com
34

ทวีป สกุลซิ้ม

ตำแหน่ง:

660/22ซอยต้นโพธิ์ แขวงบาวคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

โทร.

taveep@nida3.com
35

ทวีสา เครือแพร

 

ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 11 (สุราษฎร์ธานี) 
โทรศัพท์
หมายเลขภายใน
 077-274811 ต่อ 5102

บ้านพัก

32หมู่ที่ 5 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ฯ

โทร.077212184,077214072

 0899736171

 

twesa.k@nhso.go.th

tweesa@nida3.com

36

ธวัช ธนจินดา

(เสียชีวิต)

ตำแหน่ง:(ก่อนเกษียณ)นายอำเภอหลังสวน

บ้านพักปัจจุบัน

430/6 ม.5 ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.สุราษฎร์ธานี 86130

โทร.077531496

เสียชีวิต
tavat@nida3.com
37

ธวัชชัย อุดมวงศ์

ตำแหน่ง:

56/1ถ.ราเมศวร ซอย1ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองจ.พัทลุง 93000

โทร.

0849977676 tavatchai@nida3.com
38

ธัญกนก พงศ์ปิยะไพบูลย์

ตำแหน่ง:พยาบาลชำนาญการ

โรงพยาบาลสุราษฎรธานี อ.เมือง จ.สุนราษฎร์ธานี

บ้านพักปัจจุบัน

56หมู่ที่ 6 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี84000

โทร.077220324

0819789297

tumyakahanok_t@hotmail.com

tunyakanok@nida3.com

39

ธีระพันธ์ สันติจิตโต

ตำแหน่ง:นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญพิเศษ

สำนักงานโยธาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังวหัดสุราษฎร์ธานี

บ้านพักปัจจุบัน

8/32 ถนนราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทร.077284873

0819703477

pa_thee@hotmail.com

teerapun@nida3.com

40

ธีรวัฒน์ ธรรมเบญจพล

ตำแหน่ง:ผู้อำนวยการ

ธนาคารกรุงไทยมหาชน จำกัดสาขาภูเก็ต

4/40 หมู่ที่1ตำบลโคคลอยอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงา82130

โทร.0765812215

0898733963

0840757231

teerawat.thumbenchapon@ktb.co.th

teerawat@nida3.com

41

นพวิทย(ไพรัช)์ เกิดทรรศนะ

ตำแหน่ง:ประธานกรรมการ

 

0818937231

noppavit_k@hotmail.com

noppavit kurdtassana@hotmail.com

42

นพวรรณ พรหมหิตาทร

ข้าราชการบำนาญ

ตำแหน่ง:(ก่อนเกษียร)นักวิชาการสรรพากรระดับชำนาญการพิเศษ

สำนักงานสรรพกรภาค11จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

บ้านพักปัจจุบัน

268/1ซอยพวงเพชร2ถนนดอนนก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทร.077286242

0819581002

ืnoppawan@br.go.th

noppawan@nida3.com

 

43

นิกิต อารยพิทักษ

ตำแหน่ง:ผู้อำนวยการ

สำนักงานพัฒนาการธุรกิจสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

125ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

 

0811743722 nikit@nida3.com
44

พ.ต.อ.บรรหารวัฒนธรรม

ตำแหน่ง:ผู้กำกับการตำรวจภูธร

41/3 ถ.ราษฎร์พานิช อ.เมือง จ.ระนอง

0813674808 bunhar@nida3.com
45

บัญชาญ ทิมธรรม

ตำแหน่ง:

ตำแหน่ง:รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยตาปี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

บ้านพัก

143/70 หมู่ที่4 ซอยผดุงอุทิศ1 ต.มะขามเตี้ย ถ.สุราษฎร์-นาสาร

อ.เมือง จ.สุราษฎณธานี 84000

0862729997 ccc45@nida3.com
46

บุญชอบ เพ็ญสมบูรณ์

ตำแหน่ง(ก่อนเกษียณ):นายอำเภอฉวี จังหวัดชุมพร

บ้านปัจจุบัน

222หมูที่11 ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร86110

0819796062 chob@nida3.com
47

พ.ต.อ.บุญธรรมกุมารจันทร

ตำแหน่ง:ผกก.ฝอ.8 บก.สชต.

ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ8กองบังกับการ อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ต.สะเต็งอ.เมืองจ.ยะลา

0814787609

buntum@nida3.com

 

48

บุญส่ง ปานจันทร์

 

ตำแหน่ง:(ก่อนเกษียณอายุราชการ)

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุสงเคราะห์สวนยางจังหวัดสุรษฎร์ธานี

อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปัจจุบันอยู่บ้านพักการสำนักงานกองทุสงเคราะห์สวนยางจังหวัดสุรษฎร์ธานี

อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทร.

0899734828 bunsung@nida3.com
49

พ.ต.อ.เบญจมันต์จันทร์เกิด

ตำแหน่ง:รองผู้บังคับบัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่

อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

0813976649 banjamun@nida3.com
50

ประภาส วันเดีย

ตำแหน่ง:จ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานปกครองศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขัน

อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขัน

29/41ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110

โทร.077581402

0819586875 prapad@nida3.com

เค.เอฟ.ฟาร์ม ดอทคอม

" 249 ถนนเมืองแมน หมู่ที่ 7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่่ 81000"

โทร.(ุ66)75-620600Fax.(66)75-618165,มือถือ0813963322